Chuyên mục: Sơ đồ công ty

Sơ đồ công ty

Nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy 1. Nguồn nhân lực Ngoài bộ máy điều hành và tham gia sản xuất trực tiếp, công ty còn có các cộng tác viên là các chuyên gia chính gồm: Các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư là các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu thuộc […]